Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Dana 14.12.2018. novi pregled sklopljenih ugovora s ažurnim podacima.
Pregled je u PDF dokumentu i možete ga preuzeti OVDJE

Evidencija sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja po starom zakonu o javnoj nabavi : PDF dokument možete pruzeti OVDJE

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Komrad d.o.o., ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ( NN 32/11 ), a u skladu s čl. 20. st.1 točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, Komrad d.o.o. Slatina objavljuje okvirni sporazum i ugovore javne nabave sklopljene temeljem istoga. Pregled je u PDF dokumentu i dostupan je klikom na link iznad ovog paragrafa.

Dana 14.12.2018. novi pregled okvirnih sporazuma s ažurnim podacima.
Pregled je u PDF dokumentu i možete ga preuzeti OVDJE

Evidencija Okvirnih sporazuma po starom zakonu o javnoj nabavi: PDF dokument možete pruzeti OVDJE

Temeljem čl. 76. Zakona o javnoj nabavi Komrad d.o.o. Slatina ne može sklapati ugovor o javnoj nabavi sa navedenim pravnim subjektima:

 • HIDROPLANT j.d.o.o. OIB 20870673971
 • ord. ob. med. Marija Miličić, OIB: 19324833387
 • MEGAMONT d.o.o., Šaševo, OIB 97490844200
 • FILA d.o.o., Voćin, OIB 78427428856
 • DOBA d.o.o., Vukovarska 12, 33522 Voćin,  OIB: 99420098793
 • OPG Ardalić Filić Bojana, Vukovarska 11, 33522 Voćin, OIB: 00305877415
 • FIL-CHILL, obrt za usluge, vl. Nenad Filić, Vukovarska 12, 33522 Voćin, OIB:4635683516
 • TROTOČKA d.o.o., Dubrovačka 55, 33522 Voćin, OIB: 67059989656
 • OPG CERIĆ DOMINIK, DOMINIK CERIĆ, J.J. Strossmayera 147, P.Moslavina  OIB 14811906076
 • OPG CERIĆ KATARINA,J.J.Strossmayera 149, P.Moslavina  OIB 77124853501
 • ASEL SPRING MACHINES d.o.o. Bakić OIB 36355340981

Pravilnik

OBJAVE JAVNOG NADMETANJA U 2020. GODINI

 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak
  USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
  Evid.br. nabave: EVV-1/2019, broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0007797 od dana 24.02.2020. godine
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak
  USLUGE PROVEDBE INFORMIRANJA JAVNOSTI I VIDLJIVOSTI PROJEKTA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
  Evid.br. nabave: EMV-2/2019, broj objave u EOJN 2020/S 0F5-0008951 od  dana 03.03.2020. godine
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak
  USLUGE NADZRA NAD PROVEDBOM PROJEKTA IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA SLATINA
  Evid.br. nabave. EVV-3/2019., broj objave u EOJN 2020/S 0F5-0010230 od dana 13.03.2020. godine
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak
  IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA I PRISTUPNE CESTE
  Evid.br.nabave: EMV-4/2019, broj objave u EOJN 2020/S 0F5-0011587 od dana 19.03.2020. godine
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak
  NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE
  Evid.br. nabave: EVV-6/2019, broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012242  od dana 27.03.2020. godine
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava  za postupak
  IZGRADNJA VODOVODA HUM, HUM VAROŠ
  Evid.br. nabave: EMV-2/2020., broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0020523 od 01.06.2020. godine
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak
  IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
  Evid.br.nabave: EVV-1/2020,broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0029899 od dana 17.08.2020. godine
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak
  KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SLATINE S USPOSTAVOM GIS TEHNIČKO INFORMACISKOG SUSTAVA TE IZRADA MATEMATIČKOG MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG STANJA S PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI
  Evid.br.nabave: EMV-3/2020, broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0032158 od dana 07.09.2020. godine

ZAPISNICI O ODABIRU

 1. Informiranje javnosti (.PDF)
 2. Usluge nadzora nad provedbom projekta (.PDF)
 3. Upravljanje projektom (.PDF)
 4. Nabava opreme (.PDF)
 5. Izgradnja vodovoda Hum, Hum Varoš (.PDF)
 6. Izgradnja UPOV (.PDF)
 7. Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Slatina

PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE


OBJAVE JAVNOG NADMETANJA U 2021. GODINI

 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak:
  IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
  Evid. br. nabave: EVV-1/2021,broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0000158 od dana 07.01.2021. godine.
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak:
  USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM IZGRANJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
  Evid. br. nabave: EVV-/2021,broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021808 od dana 08.06.2021. godine.
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak:
  IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE U SLATINI
  Evid. br. nabave: EMV-3/2021,broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0023722 od dana 25.06.2021. godine.

OBJAVE JAVNOG NADMETANJA U 2023. GODINI

 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava – za postupak:
  NASTAVAK IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SLATINA
  br. nabave: EVV-2/2023,broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0040827 od dana 02.10.2023. godine.