ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama ( NN 153/09 ), i čl. 12. Društvenog Ugovora, Direktor Komrad d.o.o. Slatina dana 07. siječnja 2013.g donosi Odluku o cijeni vodnih usluga. Ovdje je objavljujujemo u cijelosti.

Ovom se odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene ( tarifa vodne usluge ), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koju čine grad Slatina i općine Nova Bukovica, Mikleuš, Sopje, Čađavica i Voćin pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe. Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koju čini grad Slatina pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih voda, a u općini Čađavica i Nova Bukovica usluga odvodnje će se obavljati nakon dovršetka kanalizacione mreže jer je ista u izgradnji. U općinama Nova Bukovica, Mikleuš, Sopje, Čađavica pružaju se usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima:

VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE

R.brOpisCijenaJed.mj.
1.fiksni dio osnovne cijene usluge javne vodoopskrbe11,29kn / mjesečno
2.osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe ( varijabilna )4,21kn / m3
3.cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva2,53kn / m3

VODNE USLUGE SKUPLJANJA OTPADNIH VODA

R.brOpisCijenaJed. mj.
1.fiksni dio osnovne cijene usluge skupljanja otpadnih voda3,77kn / mjesečno
2.osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda ( varijabilna ) koju plaćaju korisnici koji su priključeni na javnu vodoopskrbu, a prema količini utrošene vode1,47kn / m3
3.cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani koji su priključeni na javnu vodoopskrbu, a prema količini utrošene vode0,88kn / m3
4.cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda, varijabilna, za kućanstva koja nisu priključena na javnu vodoopskrbu nego samo na odvodnju7,35kn / članu kućanstva
5.cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama ( cisterna od 5000 l )361,80kn / odvoz

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima:

VODNE USLUGE VODOOPSKRBE:

R.brOpisCijenaJed. mj.
1.fiksni dio osnovne cijene usluge skupljanja otpadnih voda11,29kn / mjesečno
2.osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda ( varijabilna )6,98kn / m3

VODNE USLUGE SKUPLJANJA OTPADNIH VODA:

R.brOpisCijenaJed. mj.
1.fiksni dio osnovne cijene usluge skupljanja otpadnih voda3,77kn / mjesečno
2.osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda ( varijabilna )1,47kn / m3
3.cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama ( cisterna 5000 l )361,80kn / odvoz

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru za korisnike u stambenim prostorima tromjesečno, a za korisnike u poslovnim prostorima mjesečno. Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više posebnih dijelova nekretnine – cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke stavlja u odnos sa brojem članova kućanstva svih korisnika, te za svako kućanstvo množi sa brojem članova pojedinog kućanstva, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno.

S obzirom da niti jedan korisnik vodnih usluga javne odvodnje na području aglomeracije nema niti koristi mjerač protoka ispuštene vode, a priključen je na komunalne vodne građevine javne odvodnje, cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda naplaćuje se prema točki III, podtočkama 4., 6. i 7. ove Odluke. Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje kojima je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“ broj 83/2010.) propisan fiksni gubitak – isti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 1. ove točke. Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda se naplaćuje prema točki III podtočka 7.

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 100 litara/dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.

Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost gradonačelnika grada Slatine od 27.12.2012.g. KLASA 307-01/12-01/05 URBROJ 2189/02-03-01/01-12-3

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana po ishođenju prethodnih suglasnosti iz stavka 1. ove točke. Ova odluka se objavljuje na internet stranici isporučitelja vodne usluge.

Ova Odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2013. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijenama vodnih usluga od 04.04.2011.g. broj 01-815/11.

U Slatini dana 07.01.2013.g.
Broj: 01-37/13.