KOMRAD d.o.o. Slatina; B.Radića 2, 33520 Slatina  OIB 96537643037, pokreće

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

 „Usluge nadzora nad provedbom projekta izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Slatina“ ev.br. nabave EVV-3/2019

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: komrad@vt.htnet.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 17.04.2019. do 25.04.2019.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilozi:

  1. Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev.broj nabave EVV-3/2019
  2. Troškovnik
  3. IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima