KOMRAD d.o.o. Slatina; B.Radića 2, 33520 Slatina  OIB 96537643037, pokreće

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

 „Usluga provedbe informiranja javnosti i vidljivosti projekta izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Slatina“ ev.br. nabave EMV-2/2019

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: komrad@vt.htnet.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 26.03.2019. do 03.04.2019.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilozi:

  1. Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev.broj nabave EMV-2/2019
  2. Troškovnik