OBAVIJEST KORISNICIMA

Mjesečno očitanje vodomjera
26/03/2019

OBAVIJEST KORISNICIMA

Svako neovlašteno izvođenje radova na vodnim instalacijama u vlasništvu Komrad-a d.o.o. biti će prijavljeno nadležnim institucijama te će se pokrenuti postupak za naknadu štetu.

U slučaju potrebe zatvaranja vode na glavnom ventilu prije vodomjera (prilikom popravaka, zamjene ventila ili instalacije iza vodomjera-mjernog dijela instalacije) korisnici su dužni obavijestiti Komrad d.o.o. koji će obaviti potrebne radnje.

Sve radove na vodnim instalacijama u vlasništvu Komrad-a obavljaju isključivo ovlašteni djelatnici Komrad-a d.o.o.

U zgradama s više stanova, o prekidu vodoopskrbe zbog radova koji se izvode na internoj vodovodnoj i kanalizacijskoj instalaciji moraju biti obaviješteni svi stanari od strane predstavnika stanara.