KOMRAD d.o.o. Slatina; B.Radića 2, 33520 Slatina  OIB 96537643037, pokreće ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

 „Usluga upravljanja projektom izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracija Slatina“ ev.br. nabave EVV-2/2021

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: komrad@vt.htnet.hr ili jasna@komrad.hr

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 29.04.2021. do 05.05.2021.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilozi:

  1. Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev. broj nabave EVV-2/2021
  2. Troškovnik
  3. Izvješće o prethodnom savjetovanju – Upravljanje projektom