KOMRAD d.o.o. Slatina; B. Radića 2, 33520 Slatina  OIB 96537643037, pokreće ponovljeno

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

 „Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje“ Ev.br. nabave EVV-6/2019

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: kruno@komrad.hr

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 08.11.2019. do 15.11.2019.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilozi:

  1. Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev.broj nabave EVV-6/2019
  2. Troškovnik
  3. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima EVV-6/2019